mask

Doradztwo podatkowe Koluszki

Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom opinii, wyjaśnień co do ich obowiązków podatkowych i celnych, także w zakresie egzekucji administracyjnej. Nasza kancelaria doradztwa podatkowego świadczy także usługi w prowadzeniu ksiąg i ewidencji do celów podatkowych, sporządza zeznania podatkowe oraz reprezentuje w postępowaniach toczących się przed właściwymi organami w sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych obowiązków. Naszym zadaniem jest także optymalizacja podatkowa – Koluszki.

 

Doradcy podatkowi

Ustawa o doradztwie podatkowym podkreśla doniosłość i znaczenie doradztwa podatkowego w obrocie gospodarczo-prawnym. Uprawnionymi do świadczenia usług doradztwa podatkowego są osoby wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcy prawni oraz biegli rewidenci.

Kancelaria doradztwa podatkowego w Koluszkach ma obowiązkowy wpis do rejestru, prowadzonego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Nasi doradcy podatkowi zobowiązani są do przestrzegania szeregu ograniczeń. Wykonując swój zawód, nie mogą naruszać reguł niezależności, bezstronności i etyki doradcy podatkowego. Zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji zebranych w trakcie wykonywania swojego zawodu. Na doradcach podatkowych ciąży odpowiedzialność dyscyplinarna, odszkodowawcza i karna.

 

Zakres współpracy

Kancelaria doradztwa podatkowego reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w sprawach podatkowych na każdym etapie postępowań i sporów toczonych przed organami sądowymi wszystkich instancji, w toku kontroli podatkowych, zwrotów VAT, postępowań karnoskarbowych.

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od spadków i darowizn.

W ramach powyższych usług proponujemy optymalizację podatkową w Koluszkach. Pomagamy we wprowadzeniu, zgodnej z przepisami obowiązującego prawa, strategii, mającej na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych oraz zwiększenie płynności finansowej firmy.

 

Optymalizacja podatkowa – Koluszki

Nasi specjaliści pomagają w zminimalizowaniu obciążeń podatkowych firmy. Działamy w granicach prawa, w celu zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rzadko kiedy stosujemy tylko jedną metodę optymalizacji podatkowej. Najczęściej jest ich kilka, które dopasowujemy indywidualnie do rodzaju działalności, struktury oraz planów biznesowych przedsiębiorstwa. Uczestniczymy też w przekształceniach firm w Koluszkach i okolicach.

Formy współpracy mogą być różne, w zależności od potrzeb firmy. Naturalną potrzebą w dzisiejszych realiach obrotu gospodarczo-prawnego jest nawiązanie stałej współpracy z kancelarią specjalizującą się w doradztwie podatkowym. Ilość zmian w prawie podatkowym, do tego wciąż dochodzące nowe regulacje międzynarodowe i bieżące prawodawstwo Unii Europejskiej sprawiają, że każdy może pogubić się przepisach. Dla ochrony przed sankcjami za nieprawidłowości oraz zapewnienia przedsiębiorstwu korzyści majątkowych warto skorzystać z doradztwa naszej kancelarii. Dostępne rozwiązania prawne każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb biznesowych. Specjalizujemy się zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym i prawnym, jak i reprezentacją przedsiębiorstw w kontrolach podatkowych.